Adóügyek

Az adóiroda elérhetőségei:
Cím: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.
Fax: 36/24-514-800

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8-12h; 13-18h
Szerda: 8-12h; 13-16h
Péntek: 8-11:30h

Az adóiroda munkatársai:

 

Név Munkakör Szoba Telefon
Tóth Andrea

toth.andrea@szigethalom.hu

irodavezető 7. 24/403-656/117
Kecskés Erika

kecskes.erika@szigethalom.hu

talajterhelési díj 5. 24/403-656/115
Leicht Ilona

leicht.ilona@szigethalom.hu

iparűzési adó, adó- és érték bizonyítvány 6. 24/403-656/116
Püsökné Spánicz Nóra

spanicz.nora@szigethalom.hu

építmény- és telekadó, idegenforgalmi adó, végrehajtás 5. 24/403-656/129

 

Szabó Éva

szabo.eva@szigethalom.hu

kommunális adó, adó- és értékbizonyítvány 5. 24/403-656/136

 

Tóthné Bócz Judit

tothne.bocz.judit@szigethalom.hu

gépjármű- és jövedéki adó 6. 24/403-656/133

 

 

 

Adóiroda feladatköre:

 • ellátja a helyi adóval, gépjárműadóval és talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat,
 • az adónemek, a gépjárműadó, a jövedéki adó és a talajterhelési díj tekintetében adóellenőrzést, vagy ellenőrzést végez,
 • az adónemek, a gépjárműadó, a jövedéki adó és a talajterhelési díj vonatkozásában ellátja a könyvelési, utalási feladatokat,
 • ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az Adóiroda ügyiratkezelésével, az iktatással, irattározással, postázással kapcsolatos feladatokat,
 • jogszabályi előírások alapján a Magyar Államkincstáron keresztül adatot szolgáltat a központi költségvetés részére,
 • kiszámolja az elvárt helyi adót,
 • az önkormányzati adórendelet, valamint az adórendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőző hónap 5. napjáig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár számára,
 • ellátja a nyomtatványminták karbantartását, szerkesztését és az elektronikus úton beküldött ügyiratok feldolgozását.

 

 

Adóügyek:
Adóigazolási kérelem

Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról.

Építményadó

Szigethalom város közigazgatási területén lévő épület, mely állandó lakossal nem rendelkezik.

Igénybe vehetik: magánszemélyek, vállalkozók, vállalkozások akik/amelyek a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Tevékenység megszüntetése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, adás-vételi szerződés.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatványok az Adóirodán szerezhetők be, illetve innen a honlapról letölthető.

Építményadó beszedési számlaszáma: 12001008-00343045-00100000

Gépjárműadó

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása.

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely vagy telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Adófizetésre kötelezett:

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint – amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik – az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.

Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

 • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról készült jegyzőkönyv, ill. határozat

·         Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Gépjárműadó beszedési számlaszáma: 12001008-00201585-00100008

Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Igénybevehetik: magánszemélyek, kereskedelmi szálláshelyek értékesítésével foglalkozó vállalkozók/vállalkozások, intézmények.

Ügyintézés kezdeményezése: az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szállást biztosító kötelezettsége. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek havonta adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán vagy faxon is el lehet küldeni az Adóhivatalnak.

Szükséges iratok: vendégkönyv vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. Adómentesség esetén ennek igazolásául szolgáló dokumentum.

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlaszáma:

12001008-00343067-00100002

Iparűzési adó

Az oldalról letölthetők az iparűzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

Helyi iparűzési adó beszedési számlaszáma: 12001008-00274097-00100004

Jövedéki adó

Jövedéki adó a legfeljebb 50 liter/év magánfőzött párlat után.

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek számára, akik a naptári év első napján a lakás tulajdonosai vagy a lakás bérleti jogának jogosultjai. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszűnése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

Szükséges nyomtatványok, űrlapok: az Adóirodán szerezhetők be, illetve innen a honlapról letölthetők.

Magánszemélyek kommunális adójának számlaszáma: 12001008-00104527-00100000

 

Méltányossági kérelem adóügyben

Adó (csak magánszemély esetében), pótlék és bírság hátralék mérséklése, törlése továbbá fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) stb. tárgyában benyújtott kérelmek.

Igénybevehetik: magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények.

Ügyintézés kezdeményezhető: méltányossági kérelmet lehet személyesen illetve postán vagy faxon is küldeni a hivatalnak.

Szükséges iratok: magánszemély esetén a jövedelem és rezsiköltség igazolása, eltartottak száma, vagyonelemek (gk., nyaraló, lakás stb.)
Vállalkozások esetében mérlegadatok, a vagyonállapot kimutatása, hitelek, követelések feltüntetése, likviditás.

Szükséges nyomtatványok, űrlapok: az egyedi kérelem nem nyomtatványhoz kötött.

Ügyintézés díja: Itv. 33.§ (2) 23. Illetékmentes eljárás az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás –ide értve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is – kivéve az adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Itv. 29.§ (8)A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Az illetéket csekken vagy utalással kell befizetni. Az erről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

Államigazgatási eljárási illeték számlaszáma: 12001008-00113840-00100008

Talajterhelési díj

Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely Szigethalom város illetékességi területén közművesített területen a csatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik.

Igénybevehetik: vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbejelentkezési lapot kell kitölteni amit személyesen illetve postán, faxon is el lehet küldeni a hivatalnak. Évente március 31-ig adóbevallást kell tenni.
Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap, az éves fogyasztást igazoló elszámolás. Törlésekor a csatorna hálózatra történő rákötésről kiállított igazolás.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Adóirodán szerezhető be, illetve innen a honlapról letölthető.

Talajterhelési díj beszedési számlaszáma: 12001008-00116469-00100004

Telekadó

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012.(XI.26) sz. rendelete szerint adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telek.

Telekadó beszedési számla: 12001008-00343056-00100006

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi iparűzési adó nyomtatványok kitöltése elektronikusan akkor lehetséges, ha a kitölteni kívánt nyomtatvány a gépen lementésre kerül. Ezután a gépről megnyitva lehet elkezdeni az elektronikus kitöltést.

Letölthető nyomtatványok

Cím Létrehozva Letöltés
Bevallás a helyi iparűzési adó kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési adó tevékenység esetén_2018
1 file    65 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bejelentkezés, változás bejelentés_2018
1 file    133 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bevallás az előrehozott helyi adóról_2018
1 file    30 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés az épület, az épületrész utáni építményadóról_2018
1 file    54 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés a gépjárműadóról_2018
1 file    29 letöltés
2018.03.17. letöltés
Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában_2018
1 file    19 letöltés
2018.03.17. letöltés
Kiegészítő lap az építményadó illetve a telekadó adatbejelentéséhez_2018
1 file    23 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról_2018
1 file    86 letöltés
2018.03.17. letöltés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról_2018
1 file    32 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bejelentés reklámhordozóhoz tartozó építményadóról_2018
1 file    19 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bevallás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz_2018
1 file    20 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés telekadóról_2018
1 file    29 letöltés
2018.03.17. letöltés

Online kitölthető nyomtatványok

Cím Létrehozva Letöltés
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén_2018
1 file    53 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bejelentkezés, változás bejelentés_2018
1 file    107 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bevallás az előrehozott helyi adóról_2018
1 file    28 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról_2018
1 file    43 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés a gépjárműadóról_2018
1 file    21 letöltés
2018.03.17. letöltés
Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában_2018
1 file    16 letöltés
2018.03.17. letöltés
Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez_2018
1 file    18 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról_2018
1 file    41 letöltés
2018.03.17. letöltés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról_2018
1 file    22 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bevallás a reklámhordozó utáni építményadóról_2018
1 file    14 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bevallás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz_2018
1 file    19 letöltés
2018.03.17. letöltés
Adatbejelentés a telekadóról_2018
1 file    24 letöltés
2018.03.17. letöltés

Tájékoztatók

Cím Létrehozva Letöltés
2018. ÉVI HELYI ADÓNAPTÁR
1 file    43 letöltés
2018.03.17. letöltés
Bankszámla számok
1 file    476 letöltés
2018.03.17. letöltés
Pdf kitöltési útmutató
1 file    269 letöltés
2018.03.17. letöltés
Helyi iparűzési adóbevallás kitöltési útmutató
1 file    481 letöltés
2018.03.17. letöltés
Általános kitöltési útmutató
1 file    273 letöltés
2018.03.17. Letöltés

 

Honlapunk cookie-kat használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
Cancel